Bình phong đá NBS-CTD209

Liên hệ

Mẫu bình phong bằng đá vàng ngoài khu lăng mộ, thiết kế và sản xuất nguyên khối. 

Chiều dày cuốn thư : 30CM

Chiều rộng 1550

Chiều cao 1470

Hotline 0945 11 22 66