Khấn Phật từ lâu đã là một phong tục của con người giúp tâm hồn thanh tịnh. Bởi vậy, bạn có thể tập khấn Phật tại nhà với những bài khấn thuộc nằm lòng.

Khi khấn Phật tại nhà, không phải ai trước tượng Phật đá khấn cũng đúng cách cũng như thuộc bài khấn. Bởi vậy, việc nằm lòng những bài khấn vào những ngày quan trọng là điều bạn thực sự cần biết. Nếu chưa nắm rõ, bạn có thể tham khảo bài khấn Phật sau đây.

tượng quan âm

Bài khấn Phật quan âm

Bài khấn Phật nằm lòng

Khấn tri ân

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn. Con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho. Được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

bài khấn phật

Khấn Phật tri ân

Khấn cầu an
Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ. Cầu anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.
Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cầu giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi (1 lạy).

Khấn cầu siêu
Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.
Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,
Những vong linh con đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ,
Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy).
Đặt tượng khấn Phật cầu siêu
Khấn sám hối
Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại.
Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối. Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối (1 lạy).
Trên đây là những bài khấn chi tiết cung cấp tới bạn khi khấn Phật quan ân tại nhà. Khi khấn, bạn cần chú ý tư thế khấn phù hợp. Bên cạnh đó, việc đặt tượng quan thế âm bồ tát cũng phải theo hướng phong thủy. Có như thế thì việc khấn Phật mới mang lại tác dụng và kết quả tốt cho bạn và gia đình