Tượng chăm

Tượng chăm

Mã: NBS-TC 10

Tượng Chămpa đẹp

Mã: NBS-TC 09

Tượng cô gái múa

Mã: NBS-TC 08

Voi đá Chămpa

Mã: NBS-TC 06

Tượng Chămpa cổ

Mã: NBS-TC 05

Tượng Chămpa cổ

Mã: NBS-TC 04

Tượng Chăm-pa

Mã: NBS-TC 03

Voi đá Chăm

Mã: NBS-TC 01

Tượng đá Chăm Pa